(vlog) cuộc sống đại học ở mỹ: 1 tuần thực tế của mình | đi học, đi shopping, club, lái xe đêm...

9:05
YouTube styling preview
Video's original name: (vlog) cuộc sống đại học ở mỹ: 1 tuần thực tế của mình | đi học, đi shopping, club, lái xe đêm...
Choose captions:
English

Finished

Submitted by
chilannguyen

chilannguyen

Mar 7, 2022

Vote
Video's original name: (vlog) cuộc sống đại học ở mỹ: 1 tuần thực tế của mình | đi học, đi shopping, club, lái xe đêm...